GDPR

Консултации и правна помощ във връзка със защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО

– Семинари за съответствие за ръководители и служители в съответствие със спецификата на дейността и бизнеса

– Изготвяне на документите на дружеството във връзка със защитата на данните – общи условия, споразумения за защита на данните, кодекс за защита на данните и др.