Процесуално представителство и разрешаване на спорове

Деспотов и партньори ще защитават Вашите интереси в случай на търговски, граждански, административни или трудови спорове

  • Извънсъдебно решаване на спорове
  • процесуално представителство в производства пред арбитражни съдилища
  • правно представителство в производства пред съд