Корпоративно и търговско право

Ние предоставяме висококвалифицирана правни услуги и съдействие във всички фази на съществуването и дейността на търговски дружества, включително:

  •  учредяване и регистрация на търговски дружества в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
  •  извършване на всякакви промени по отношение на вписани обстоятелства, като например прехвърляне на дружествени дялове, промени в учредителните актове, назначаване и освобождаване на представители на дружеството, наследяване на дружествени дялове, както и вписване на съответните промени в Търговския регистър към Агенцията по вписванията
  • публикуване на годишните финансови отчети и обявяване на актовете в търговския регистър
  • консултации по всички правни въпроси, свързани с въпросите на корпоративното управление и документен оборот
  • консултации по въпроси, свързани с нормативната уредба и спазването на изискванията, включително, inter alia, спазването на законодателството на ЕС.
  • изготвяне на всички видове търговски договори, споразумения и документация
  • представителство пред контрагенти с цел постигане на максимална защита на интересите на клиента при водене на преговори, сключване, изменение или прекратяване на търговски отношение
  • правно съдействие по отношение на търговски сделки – съдействие при водене на преговори; изготвяне / изменение / прекратяване на договори
  • извънсъдебно разрешаване на спорове