Трудово право

Предоставяме цялостно правно обслужване на работодателите, изготвяне на всички необходими документи и правна помощ по всички въпроси, свързани с трудовите отношения.

  •  Изготвяне, изменение и прекратяване на трудови договори
  • изготвяне на вътрешни актове на работодателя (правилник за вътрешния трудов ред, етичен кодекс и др.)
  • дисциплинарни производства
  • Дисциплинарна и материална отговорност на служителите;
  • консултиране и защита по време на процеса на наемане на работа.
  • Правна помощ при прилагане на алтернативни и иновативни методи, като например прехвърляне на работници, временна работа и др.
  • процесуално представителство и защита при всички трудови спорове и съдебни .